Sjön Unden för tillfället räddad

Bergsstaten avslår EUCO Resources Sweden ABs ansökan om att förlänga giltighetstiden på undersökningstillståndet i Havsmon:1.

Bolaget har haft tre år på sig att komma igång med undersökningen men hävdar i sin ansökan att raset i koboltpriser på världsmarknaden, omfattande borrprojekt i Slovakien och Covid19 har hindrat dem att komma igång och därför behöver mer tid. Argument som Bergsstaten avslår.

Glädjen är stor bland människorna runt sjön Unden och framförallt bland sakägarna i byarna Havsmon, Igelstad och Fräckestad som ligger i inmutningsområdet.

”Vi är självklart lättade och glada. Bättre julklapp kunde vi inte få, säger Margareta Hildingsdotter som bor i Havsmon. Samtidigt är vi väl medvetna om att Bergsstatens avslag inte är av miljöskäl utan handlar om att EUCO Rescources inte kommit igång inom utsatt tid enligt minerallagen. Det betyder att det kan komma ett nytt bolag och ansöka om undersökningstillstånd.

I Bergsstatens beslut framgår också att de fått skrivelser från enskilda runt sjön mot en förlängning av undersökningstillståndet med hänvisning till miljöpåverkan.

”Vår strategi att mobilisera oss så snabbt för tre år sedan när det blev känt har varit avgörande”, säger Anders Tivell, engagerad i Vi som brinner för Unden, det nätverk som består av över 1000 medlemmar. Vi har utnyttjat vår demokratiska rättighet att säga ifrån när vår livsmiljö hotas”, tillägger han.

Arbetsgruppen för Vi som brinner för Unden kommer att träffas för att fira och prata om hur vi även fortsättningsvis kan arbeta för att skydda Unden.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Anders Tivell, 0704036034, anders.tivell@gmail.com
Margareta Hildingsdotter, 0706519686, margareta.hildingsdotter@gmail.com www.visombrinnerforunden.se , https://www.facebook.com/groups/visombrinnerforUnden

 

Bakgrund
För drygt tre år sedan gav Bergsstaten det australiska företaget European Cobalt Ltd rätten att undersöka förekomsten av bl a kobolt i ett 868 ha stort område. För att följa svensk lag har European Cobalt bildat ett bolag i Sverige, EUCO Resources, som övertagit tillståndet och som ansökt om förlängning med ytterligare tre år och nu fått avslag på sin ansökan av Bergsstaten.
Samtliga kommuner som gränsar till sjön Unden såsom Gullspång, Karlsborg, Laxå och Töreboda kommuner samt Mariestads kommun har yttrat sig emot Bergsstatens beslut att ge European Cobalt undersökningstillstånd till Förvaltningsdomstolen. Noteras bör att det endast är Karlsborgs kommun som är sakägare och har juridisk rätt att yttra sig. Överklagade gjorde även ett 15-tal föreningar och företag, liksom nära 50 privatpersoner i området utöver de markägare som direkt påverkas i inmutningsområdet. Förvaltningsdomstolen avslog dock samtliga överklaganden. Gunilla Högberg Björck, en av Sveriges främsta miljöjurister, företräder sakägarna i den juridiska processen.
www.visombrinnerforunden.se , https://www.facebook.com/groups/visombrinnerforUnden